Personvern og vilkår

Vi tar godt vare på deg! Hos oss står ingen ting med liten skrift, men vi er pålagt å informere deg om personvern inkludert håndtering av personopplysninger og leveringsvilkårene våre. 

 

Leveringsvilkår kraft

A. Standard kraftleveringsavtale og særvilkår

Vi bruker ”Standard kraftleveringsavtale” som er fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen EnergiNorge, samt særvilkår for samtlige kontraktsforhold som Hurum Kraft AS inngår med husholdningskunder, med mindre annet fremgår av den enkelte avtale eller annet spesielt skriftlig grunnlag.

 

B. Leverandørbytte

Når du bestiller kraft fra Hurum Kraft gir du oss fullmakt til å si opp avtalen med kraftleverandøren du har i dag og til å ordne alle formaliteter med netteieren din m.m. Bytte skjer normalt innen 10 dager. 

Vi kredittvurderer alle nye kunder og kan avslå leveranse eller kreve garanti ved saklig grunn.

Hurum Kraft kan si opp kraftavtalen ved manglende betaling.

Ved flytting følger kraftkontrakten deg til din nye adresse. Hurum Kraft har fullmakt til å hente inn nødvendig informasjon for å kunne levere.

 

C. Forhold for samtlige avtaler

Det er ønskelig at du oppretter avtale om elektronisk faktura (eFaktura, avtalegiro og/eller e-postfaktura). Kunder uten dette får faktura med fakturagebyr per post. 

Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlig avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

Du kan kjøpe deg ut av avtaler med bindingstid for minimum kr 500.

Hurum Kraft kan endre priselementer og avtalevilkår, enten ved direkte skriv eller på annen egnet måte.

Dersom du har inngått en tidsavgrenset avtale og ved utløp av avtalen ikke har gitt Hurum Kraft aksept på fornyelse, vil du bli overført til kraftavtalen Spotpris.

Penger til gode blir trukket fra på neste regning. Du kan alternativt kontakte oss for å utbetaling til konto.

Renter og eventuelle gebyrer i henhold til gjeldende lovverk påløper dersom faktura ikke betales ved forfall.

Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen og faktureres av din lokale netteier eller ved gjennomfakturering (Hurum Kraft viderefakturerer nettleien slik at du får kraft og nettleie på samme faktura).

 

D. Angrerett

Etter angrerettloven §18 har du 14 dagers angrefrist ved kjøp av kraft. Angreretten gjelder ikke næringsdrivende. Hvis levering har påbegynt før utløpet av angrefristen, må du betale for forbruket frem til opphør. 

 

E. Avgifter

Prisene som oppgis er inklusive merverdigavgift (25% pr. 01.01.2005) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdigavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.

 

F. Forhold knyttet til enkeltavtaler

 

F1. Fastpris

Avtalen gjelder fast pris på kraft, inklusive gjeldende avgifter til staten. Kraftpris og kraftpriskontrakten kan ikke endres eller sies opp i avtaleperioden. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen, se punkt vedr. Frikjøp. Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk. Avtalt fastbeløp pr. mnd. pr. måler kommer i tillegg.

 

F2. Spotpris

Hurum Kraft AS selger kraften til en gjennomsnittlig timepris/profilpris for avregningsperioden + avtalt påslag og gjeldende avgifter. Priser i hht Nordpools områdepris.
Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk.
Avtalt fastbeløp pr. mnd. pr. måler kommer i tillegg.

 

F3. Lavpris

Kraftprisen som tilbys er en standard flytende pris. Prisen følger sesongmessige svingninger, og kan endres av Hurum Kraft.
Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk.
Avtalt fastbeløp pr. mnd. pr. måler kommer i tillegg.

 

F4. Barestrøm

Barestrøm er et tilbud til nye kunder. Det forutsetter at du oppretter elektronisk faktura (eFaktura, avtalegiro og/eller e-postfaktura). Dersom dette ikke har skjedd innen tre måneder etter bestilling kan du bli overført til Spotpris-avtale. 

 

F5. Hurum Kraft GrønnStrøm (Plusskunde)

Hurum Kraft selger kraften til en forbruksveid gjennomsnittlig dagspris for avregningsperioden pluss avtalt påslag og gjeldende avgifter. Dagspriser i hht. Nordpools områdepris.
Overskuddskraft: Hurum Kraft  kjøper overskuddskraften fra kunde i henhold til inngått avtale.
Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk.
Avtalt fastbeløp pr. mnd. pr. måler kommer i tillegg.

 

 

Personvernerklæring

Hurum Kraft ønsker å ivareta og beskytte personvernet til kundene våre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller noe og benytter deg av tjenester fra Hurum Kraft. Erklæringen beskriver også hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille noe og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og rammene som den til enhver tid gjeldende lovgivning gir.

 

1. Behandlingsansvarlig

Hurum Kraft, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av dine personopplysninger i forbindelse med alle leveranser.

 

2. Personopplysninger vi behandler

2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger

Hurum Kraft behandler personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, alder, oppvarmingskilder, type og størrelse på bolig samt antall personer i husstanden.

I tillegg samler Hurum Kraft løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold hos oss, for eksempel opplysninger om strømforbruk, hvilke strømabonnement du har samt hvilke tilleggstjenester du benytter deg av.

 

2.2 Hva personopplysningene brukes til

Vi bruker personopplysningene for å levere deg tjenester og annet du har registrert deg for, administrere kundeforholdet, gjennomføre leveranser og fakturere. Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne tilpasse innholdet vi tilbyr til interessene dine, analysere forbruks-/markedstrender og forbedre tjenestene våre. 

 

2.3 Bruk av informasjonskapsler

På noen deler av nettsiden hurumkraft.no bruker vi informasjonskapsler (såkalte cookies). Dette gjelder for eksempel på Min side. Vi opplyser om dette på forhånd. Cookies brukes for å gjøre hurumkraft.no mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies mister du kanskje tilgang til deler av nettsiden.

 

3. Sammenstilling av personopplysninger

Hurum Kraft forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra andre kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel danne grunnlag for råd om energibruk. Det kan tenkes at Hurum Kraft vil bruke de sammenstilte opplysningene for å tilpasse våre tilbud og markedsføringshenvendelser til våre kunder.

 

4. Særlig om bruk av personopplysninger i tilknytning til markedsføring

Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om tjenester og produkter som du kan ha interesse av. Hvis du er eller har vært kunde av en tjeneste eller har kjøpt et produkt, kan gjennom vilkårene for tjenesten ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon. Hurum Kraft kan da sende deg henvendelse. Hurum Kraft benytter også telefon, e-post, SMS og andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring overfor kunder. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst gebyrfritt reservere deg mot dette. Dersom du ikke er eller har vært kunde, vil vi benytte elektronisk markedsføring som for eksempel sende nyhetsbrev dersom du eksplisitt har samtykket til å motta slike markedsføringshenvendelser.

 

5. Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Hurum Kraft har et saklig behov, og ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Hurum Kraft ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

 

6. Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer: a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder. b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov. c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet. d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Hurum Kraft tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskaper som etter avtale med Hurum Kraft forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Hurum Krafts krav til behandling og bruk av personopplysninger, den til enhver tid gjeldende lovgivning og at det er inngått databehandleravtale med hvert enkelt selskap.

 

7. Dine rettigheter

Som kunde har du følgende rettigheter i forbindelse med  behandlingen vår av personopplysningene dine:

  • Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du når som helst ta kontakt og kreve at vi retter opp i disse. Retting kan være aktuelt hvor det av ulike årsaker er registrert uriktige opplysninger hos oss om deg som vår kunde.
  • Innsyn: Ønsker du å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg kan du ta kontakt med oss.
  • Sletting: Du kan når som helst be oss om å slette personopplysninger dine, noe vi vil respektere og følge med mindre vi av andre grunner er pålagt å oppbevare opplysningene dine eller har et annet behandlingsgrunnlag for å oppbevare disse. Som eksempel kan vi være pålagt å oppbevare personopplysninger på grunn av regler i bokføringsloven. Merk imidlertid at vi er avhengig av å behandle visse personopplysninger om deg for å kunne levere våre tjenester.
  • Dataportabilitet: Når vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart som du ønsker at skal få tilgang til disse dataene.
  • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at behandlingen vår av personopplysningene dine begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil personopplysningene dine kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).
  • Innsigelsesrett: Dersom vilkårene etter personvernlovgivningen er oppfylt kan du også protestere mot visse behandlingsaktiviteter vi foretar. Dersom du inngir en slik protest, vil vi ikke lenger behandle disse personopplysningene, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for videre behandling. Dersom du ønsker å gjøre en av rettighetene dine gjeldende kan du kontakte oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg, eventuelt å benytte en annen kommunikasjonskanal ettersom vi kan ha et behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være.

 

8. Revisjon av denne personerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom: a. Behandlingen av personopplysninger endres, eller b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov. Hurum Kraft vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

 

9. Henvendelser

Ta gjerne kontakt med oss i Hurum Kraft hvis du ønsker mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles eller du ønsker å benytte deg av rettighetene dine: Send oss din henvendelse her eller ring telefon 32792000