Personvern og kjøpsvilkår

Vi tar godt vare på deg! Hos oss står ingen ting med liten skrift, men vi er pålagt å informere deg om personvern inkludert håndtering av personopplysninger og leveringsvilkårene våre. 

 Leveringsvilkår kraft

 

A. Standard kraftleveringsavtale og særvilkår

Vi bruker ”Standard kraftleveringsavtale” som er fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen EnergiNorge, samt særvilkår for samtlige kontraktsforhold som Hurum Kraft AS inngår med husholdningskunder, med mindre annet fremgår av den enkelte avtale eller annet spesielt skriftlig grunnlag.


B. Leverandørbytte

Når du bestiller kraft fra Hurum Kraft gir du oss fullmakt til å si opp avtalen med kraftleverandøren du har i dag og til å ordne alle formaliteter med netteieren din m.m. Bytte skjer normalt innen 10 dager. 

Vi kredittvurderer alle nye kunder og kan avslå leveranse eller kreve garanti ved saklig grunn.

Hurum Kraft kan si opp kraftavtalen ved manglende betaling.

Ved flytting følger kraftkontrakten deg til din nye adresse. Hurum Kraft har fullmakt til å hente inn nødvendig informasjon for å kunne levere.


C. Forhold for samtlige avtaler

Det er ønskelig at du oppretter avtale om elektronisk faktura (eFaktura, avtalegiro og/eller e-postfaktura). Kunder uten dette får faktura med fakturagebyr per post. 

Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlig avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

Du kan kjøpe deg ut av avtaler med bindingstid for minimum kr 500.

Hurum Kraft kan endre priselementer og avtalevilkår, enten ved direkte skriv eller på annen egnet måte.

Dersom du har inngått en tidsavgrenset avtale og ved utløp av avtalen ikke har gitt Hurum Kraft aksept på fornyelse, vil du bli overført til kraftavtalen Spotpris.

Penger til gode blir trukket fra på neste regning. Du kan alternativt kontakte oss for å utbetaling til konto.

Renter og eventuelle gebyrer i henhold til gjeldende lovverk påløper dersom faktura ikke betales ved forfall.

Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen og faktureres av din lokale netteier eller ved gjennomfakturering (Hurum Kraft viderefakturerer nettleien slik at du får kraft og nettleie på samme faktura).


D. Angrerett

Etter angrerettloven §18 har du 14 dagers angrefrist ved kjøp av kraft. Angreretten gjelder ikke næringsdrivende. Hvis levering har påbegynt før utløpet av angrefristen, må du betale for forbruket frem til opphør. 


E. Avgifter

Prisene som oppgis er inklusive merverdigavgift (25% pr. 01.01.2005) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdigavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.


F. Forhold knyttet til enkeltavtaler

F1. Fastpris

Avtalen gjelder fast pris på kraft, inklusive gjeldende avgifter til staten. Kraftpris og kraftpriskontrakten kan ikke endres eller sies opp i avtaleperioden. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen, se punkt vedr. Frikjøp. Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk. Avtalt fastbeløp pr. mnd. pr. måler kommer i tillegg.

F2. Spotpris

Hurum Kraft AS selger kraften til en gjennomsnittlig timepris/profilpris for avregningsperioden + avtalt påslag og gjeldende avgifter. Priser i hht Nordpools områdepris.
Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk.
Avtalt fastbeløp pr. mnd. pr. måler kommer i tillegg.

F3. Lavpris

Kraftprisen som tilbys er en standard flytende pris. Prisen følger sesongmessige svingninger, og kan endres av Hurum Kraft.
Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk.
Avtalt fastbeløp pr. mnd. pr. måler kommer i tillegg.

F4. Barestrøm

Barestrøm er et tilbud til nye kunder. Det forutsetter at du oppretter elektronisk faktura (eFaktura, avtalegiro og/eller e-postfaktura). Dersom dette ikke har skjedd innen tre måneder etter bestilling kan du bli overført til Spotpris-avtale. 

F5. Hurum Kraft GrønnStrøm (Plusskunde)

Hurum Kraft selger kraften til en forbruksveid gjennomsnittlig dagspris for avregningsperioden pluss avtalt påslag og gjeldende avgifter. Dagspriser i hht. Nordpools områdepris.
Overskuddskraft: Hurum Kraft  kjøper overskuddskraften fra kunde i henhold til inngått avtale.
Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk.
Avtalt fastbeløp pr. mnd. pr. måler kommer i tillegg.

 Vilkår for kjøp og installasjon elbillader for privatkunder

 

1. Kontrakt for kjøp og installasjon av elbillader for privatkunder

a) Avtalen

Denne avtalen regulerer kjøp av elbillader for privatkunder og installasjon av laderen.
Avtaledokumentene består av: Vilkår for kjøp av elbillader for privatkunder, en beskrivelse av produktet og angrerettskjema. Avtalen forutsetter at kjøperen er eller blir strømkunde hos Hurum Kraft AS, og avtalen suppleres av vilkår for strømkjøp.

I tillegg blir avtalen utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp og salg av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere, herunder forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.
Ved motstrid mellom avtalen og lovgivning så vil denne avtalen gå foran, så fremt dette ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

b) Partene

Avtalen er inngått mellom Hurum Kraft AS (selger) og den forbrukeren som foretar bestillingen (kjøperen).

c) Partenes forpliktelser

Selgeren forplikter seg til å levere produktet til kjøper ved avtalt tidspunkt for installasjon og ved underleverandør å forestå installasjonen av produktet hos kjøperen.
Kjøperen forplikter seg til å medvirke til gjennomføringen av avtalen, samt rettidig betale den avtalte kjøpesummen.

d) Kredittvurdering

Kjøperen vil bli kredittvurdert etter at avtalen er inngått. Dersom kredittvurderingen av kjøper ikke anses tilfredsstillende av selger, bortfaller avtalen.


2. Avbestilling og angrerett


a) Avbestilling før levering

Dersom kjøperen avbestiller produktet før levering og installasjon, kan selgeren ikke fastholde kjøpet og kreve betaling.


b) Generelt om kjøperens angrerett

Kjøperen har på nærmere angitte vilkår som følger av denne avtalen rett til å gå fra sine forpliktelser (angrerett) ved å gi melding til selgeren før utløpet av angrefristen. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.

Meldingen kan fremsettes ved bruk av vedlagte angrerettskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring. Korrekt utfylt skjema med informasjon om angreretten er vedlagt Avtalen. Kjøperen har bevisbyrden for at angreretten er gjort gjeldende. Last ned Angrerettskjema


c) Angrefristens lengde

Angrefristen for installasjonen utløper 14 dager fra den dagen avtalen ble inngått.

Angrefristen for kjøp av produktet utløper 14 dager fra den dagen kjøperen får produktet i fysisk besittelse.


d) Angrerett for utførelse av installasjonen

Angrefristen for installasjonen utløper 14 dager fra den dag denne avtalen blir inngått. I denne perioden har kjøperen i henhold til punkt 2. b) rett til å gå fra sine forpliktelser knyttet til installasjonen. Dette gjelder:

   1. plikten etter punkt 3.d) til å betale for installasjonen, og
   2. plikten etter punkt 3.a) til å yte medvirkning for gjennomføringen av installasjonen.


e) Installasjon før utløp av angrefristen

Dersom kjøperen ønsker at installasjonen skal utføres før utløpet av angrefristen kan partene avtale dette uttrykkelig. Dersom partene har avtalt dette og kjøperen allikevel benytter seg av sin angrerett gjelder følgende:

   1. Dersom installasjonen enda ikke er utført påløper et avbestillingsgebyr på NOK 1.500.
   2.  Dersom installasjonen allerede er utført skal kjøperen anses å ha frafalt sin angrerett, jf. angrerettloven § 22 bokstav c. Kjøperen forplikter seg fullt og helt til å betale kostnadene for installasjonen.

Dersom kjøperen benytter seg av angreretten må kjøperen melde dette til selgeren innen utløpet av angrefristen.


3. Kjøperens plikter etter avtalen


a) Generelt om kjøperens plikter

Kjøperen skal yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham eller henne for at selgeren skal kunne oppfylle avtalen. Dette innebærer blant annet å:

 1. stille boligen til disposisjon slik at Installasjonen av produktet kan bli gjennomført på avtalt tidspunkt,
 2. på forespørsel å gi den informasjonen selgeren eller installatøren finner nødvendig slik at riktig versjon av produktet velges og at installatøren får nødvendig informasjon for å kunne utføre installasjonen, og
 3. betale den avtalte kjøpesummen til rett tid.

Dersom kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning og dette medfører ekstra kostnader for selgeren kan gebyr påløpe. Dette er nærmere regulert i punkt 3.b).


b) Kjøperens manglende medvirkning

Dersom kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning, og selgeren lider tap som følge av dette, kan selgeren kreve at tapet skal bæres av kjøperen.

Dersom kjøperen ikke stiller boligen til disposisjon slik at installasjonen ikke kan bli utført til avtalt tid påløper et gebyr på NOK 1.500.
Dersom kjøperen ikke har sendt nødvendig informasjon, på oppfordring fra selger eller installatøren, og mangelen på informasjon medfører merarbeid, kan selgeren kreve at kostnadene til slikt merarbeid dekkes av kjøperen. Det samme gjelder dersom kjøperen har bestilt feil versjon av produktet som ikke er kompatibelt med el-anlegget og/eller el-bilen.


c) Kjøpesum

Kjøperen skal betale det beløp som fremkommer av ordrebekreftelsen. Det oppgitte beløpet utgjør den veiledende prisen, og ekstra utgifter til installatør kan forekomme. Dersom kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning kan gebyr påløpe etter nærmere vilkår, se punkt 3.b).

Kjøpesummen forutsetter at kjøperen er eller blir strømkunde hos selgeren.
Dersom kjøperen velger å benytte seg av avtalt nedbetaling kan ytterligere kostnader påløpe i henhold til reglene i punkt 3.f).


d) Betaling av kjøpesummen

Kjøpers betaling kan skje ved kontant betaling eller avtalt nedbetaling. Kontant betaling reguleres av reglene i punkt 1. og avtalt nedbetaling reguleres av reglene i punkt 2. under. 

   1. Kontant betaling av kjøpesummen
    Kjøperen skal betale kjøpesummen når selgeren krever det.
    Selgeren kan kreve at kjøperen betaler hele eller deler av kjøpesummen før installasjonen av produktet blir gjennomført.
    Rettmessig betaling av kjøpesummen skjer til selgers kontonummer som er spesifisert på tilsendt faktura. 
   2. Avtalt nedbetaling av kjøpesummen
    Avtalt nedbetaling skjer rente- og kostnadsfritt over avtalt periode forutsatt at kjøperen er eller blir strømkunde hos Selgeren. Første avdrag betales etter at installasjonen er gjennomført. Avtalt nedbetaling kan avsluttes ved at kjøperen betaler den resterende del av kjøpesummen til selgeren.
    Det månedlige avdraget av kjøpesummen faktureres månedlig på samme faktura som kjøperens strømavtale. Dersom kjøperen i dag har et annet fakturaintervall hos Selgeren, vil det bli endret til månedlig fakturering.
    Dersom kjøperen sier opp strømavtalen med selgeren, som er en forutsetning for avtalt nedbetaling, anses dette som oppsigelse av avtalen og den resterende del av kjøpesummen forfaller til betaling.


g) Kjøperens manglende betaling av kjøpesummen

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller holde ytelsen tilbake.

Selgeren kan fastholde avtalen og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Dersom kjøperens forsinkede betaling er vesentlig, eller kjøperen ikke betaler etter en rimelig tilleggsfrist som selgeren har fastsatt, kan selgeren heve avtalen. Selgeren forbeholder seg retten til å heve avtalen også etter at produktet er overtatt av kjøperen.
Betales ikke kjøpesummen innen avtalt tid kan selgeren kreve rente av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven.
Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, inndrives ved inkasso. Kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.


h) Salgspant

Hurum Kraft AS forbeholder seg salgspant i leverte produkter (jfr. Panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 3-14 til § 3-22) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpte renter og omkostninger er fullt ut betalt.


4. Selgerens plikter etter avtalen


a) Selgerens plikt til rettidig levering

Tidspunkt for når selgeren skal levere produktet og utføre installasjonen avtales mellom kjøperen og installatøren. Produktet blir levert ved at installasjonen gjennomføres av installatøren hos kjøperen på det avtalte tidspunkt. Dersom installasjonen og levering av produktet blir forsinket, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen gjøre misligholdsbeføyelser etter forbrukerkjøpsloven gjeldende. Dette inkluderer blant annet:

   1. Å holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av selgerens forsinkelse, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet
   2. Har selgeren ikke oppfylt i tide kan kjøperen oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selgere ikke leverer innen denne tilleggsfristen, kan kjøperen heve avtalen,
   3. Kjøperen kan kreve erstatning for direkte tap han eller hun lider som følge av forsinkelse fra selgerens side. Hurum Kraft AS dekker ikke indirekte tap.


b) Selgers plikt til å levere kontraktsmessig vare

Selger plikter å levere produktet fri for mangler, og produktet skal svare til de opplysninger og spesifikasjoner som følger av avtalen mellom partene.
Ved bedømmelsen av om produktet har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på kjøperen, legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere. Risikoen går over på kjøperen når kjøperen får produktet i sin fysiske besittelse.


c) Selgerens plikt til å forestå installasjonen av produktet

Installasjonen gjennomføres i henhold til avtalen, herunder den vedlagte produktbeskrivelsen. For ytterligere behov ved installasjonen skal dette avtales direkte med installatøren. Kostnader knyttet til slike merarbeider vil faktureres direkte fra installatør.


d) Reklamasjon og forbrukerens krav ved mangler

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen gjøre alminnelige misligholdsbeføyelser gjeldende.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet eller installasjonen må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Reklamasjonen må skje senest fem år etter installasjonen og overleveringen av produktet.

Dersom det foreligger en mangel og reklamasjon er rettidig fremsatt plikter selgeren å avhjelpe mangelen. Avhjelp skal skje innen rimelig tid og uten kostnad og uten vesentlig ulempe for kjøperen.

Dersom det fremsettes reklamasjon for en påstått mangel, og dette viser seg å ikke være en mangel ved produktet eller installasjonen, kan selgeren kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel.


e) Garanti

Selgeren stiller en 5 års garanti for utbedring av mangler ved leveransen som ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side. Eventuelle feil eller mangler skal meldes til selgeren innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen er eller burde bli oppdaget. Selgeren kan benytte seg av installatøren for å undersøke og eventuelt rette mangelen. Selgeren skal forestå undersøkelse og kostnadsfri utbedring innen rimelig tid etter at kjøperen har gitt melding om feilen eller mangelen, men det tas forbehold om ledig kapasitet hos installatøren.


f) Produktskader

Selgerens erstatningsansvar for tap som følge av en mangel omfatter, foruten skade på produktet, også skade på gjenstander som har nær og direkte sammenheng med produktets forutsatte bruk.

For andre produktskader enn dem som er nevnt i første ledd, kan kjøperen kreve erstatning med mindre selgeren godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på selgerens side.


5. Konfliktløsning

En konflikt skal søkes løst mellom partene.
Kommer partene ikke til enighet kan konflikter etter denne avtalen søkes løst ved minnelig ordning etter mekling i Forbrukerrådet. Dersom en slik minnelig ordning ikke oppnås kan klagen behandles av Forbrukerklageutvalget.
En klage behandlet i Forbrukerklageutvalget kan fremmes for de alminnelige domstoler.

Hurum Kraft AS, 15.09.2019

 

 


Personvernerklæring

 

Hurum Kraft ønsker å ivareta og beskytte personvernet til kundene våre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller noe og benytter deg av tjenester fra Hurum Kraft. Erklæringen beskriver også hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille noe og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og rammene som den til enhver tid gjeldende lovgivning gir.


1. Behandlingsansvarlig

Hurum Kraft, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av dine personopplysninger i forbindelse med alle leveranser.


2. Personopplysninger vi behandler

2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger

Hurum Kraft behandler personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, alder, oppvarmingskilder, type og størrelse på bolig samt antall personer i husstanden.

I tillegg samler Hurum Kraft løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold hos oss, for eksempel opplysninger om strømforbruk, hvilke strømabonnement du har samt hvilke tilleggstjenester du benytter deg av.

2.2 Hva personopplysningene brukes til

Vi bruker personopplysningene for å levere deg tjenester og annet du har registrert deg for, administrere kundeforholdet, gjennomføre leveranser og fakturere. Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne tilpasse innholdet vi tilbyr til interessene dine, analysere forbruks-/markedstrender og forbedre tjenestene våre. 

2.3 Bruk av informasjonskapsler

På noen deler av nettsiden hurumkraft.no bruker vi informasjonskapsler (såkalte cookies). Dette gjelder for eksempel på Min side. Vi opplyser om dette på forhånd. Cookies brukes for å gjøre hurumkraft.no mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies mister du kanskje tilgang til deler av nettsiden.


3. Sammenstilling av personopplysninger

Hurum Kraft forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra andre kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel danne grunnlag for råd om energibruk. Det kan tenkes at Hurum Kraft vil bruke de sammenstilte opplysningene for å tilpasse våre tilbud og markedsføringshenvendelser til våre kunder.


4. Særlig om bruk av personopplysninger i tilknytning til markedsføring

Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om tjenester og produkter som du kan ha interesse av. Hvis du er eller har vært kunde av en tjeneste eller har kjøpt et produkt, kan gjennom vilkårene for tjenesten ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon. Hurum Kraft kan da sende deg henvendelse. Hurum Kraft benytter også telefon, e-post, SMS og andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring overfor kunder. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst gebyrfritt reservere deg mot dette. Dersom du ikke er eller har vært kunde, vil vi benytte elektronisk markedsføring som for eksempel sende nyhetsbrev dersom du eksplisitt har samtykket til å motta slike markedsføringshenvendelser.


5. Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Hurum Kraft har et saklig behov, og ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Hurum Kraft ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.


6. Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer: a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder. b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov. c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet. d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Hurum Kraft tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskaper som etter avtale med Hurum Kraft forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Hurum Krafts krav til behandling og bruk av personopplysninger, den til enhver tid gjeldende lovgivning og at det er inngått databehandleravtale med hvert enkelt selskap.


7. Dine rettigheter

Som kunde har du følgende rettigheter i forbindelse med  behandlingen vår av personopplysningene dine:

 • Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du når som helst ta kontakt og kreve at vi retter opp i disse. Retting kan være aktuelt hvor det av ulike årsaker er registrert uriktige opplysninger hos oss om deg som vår kunde.
 • Innsyn: Ønsker du å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg kan du ta kontakt med oss.
 • Sletting: Du kan når som helst be oss om å slette personopplysninger dine, noe vi vil respektere og følge med mindre vi av andre grunner er pålagt å oppbevare opplysningene dine eller har et annet behandlingsgrunnlag for å oppbevare disse. Som eksempel kan vi være pålagt å oppbevare personopplysninger på grunn av regler i bokføringsloven. Merk imidlertid at vi er avhengig av å behandle visse personopplysninger om deg for å kunne levere våre tjenester.
 • Dataportabilitet: Når vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart som du ønsker at skal få tilgang til disse dataene.
 • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at behandlingen vår av personopplysningene dine begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil personopplysningene dine kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).
 • Innsigelsesrett: Dersom vilkårene etter personvernlovgivningen er oppfylt kan du også protestere mot visse behandlingsaktiviteter vi foretar. Dersom du inngir en slik protest, vil vi ikke lenger behandle disse personopplysningene, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for videre behandling. Dersom du ønsker å gjøre en av rettighetene dine gjeldende kan du kontakte oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg, eventuelt å benytte en annen kommunikasjonskanal ettersom vi kan ha et behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være.


8. Revisjon av denne personerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom: a. Behandlingen av personopplysninger endres, eller b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov. Hurum Kraft vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.


9. Henvendelser

Ta gjerne kontakt med oss i Hurum Kraft hvis du ønsker mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles eller du ønsker å benytte deg av rettighetene dine: Send oss din henvendelse her eller ring telefon 32792000